• Bộ trưởng
  • Đào Ngọc Dung
  • Điện thoại: (84-024) 38 258 875

  • Thư ký: Vũ Xuân Hân
  • Điện thoại: (84- 024) 38.253.933

Lĩnh vực công việc phụ trách

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của Bộ và của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình, mục tiêu của Bộ, trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Quyết định các vấn đề về chiến lược, quy hoạch, kế hoạc, các chương trình của Bộ, các công trình, dự án và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ;

- Chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ, công tác đối ngoại, kế hoạch tài chính và công tác thanh tra;

- Chỉ đạo công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác của Bộ trưởng theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Thanh tra Bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ.

4. Tham gia các ban chỉ đạo, ủy ban, hội đồng theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Chủ tài khoản của Bộ.

 

 

Phụ trách các đơn vị

Bộ trưởng qua các thời kỳ