SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Các đơn vị quản lý nhà nước
Các đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước
Các đơn vị sự nghiệp khác
Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội