Từ điển chuyên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM XÃ HỘI là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết…
Qũy bảo hiểm xã hội thường được hình thành từ đóng góp của người sử dụng lao động, người lao động và nhà nước. Đặc thù của loại bảo hiểm này là phân phối lại (mang yếu tố xã hội): đóng góp không phụ thuộc vào rủi ro của cá nhân mà phụ thuộc vào thu nhập/lương của cá nhân đó (chia sẻ rủi ro)