Từ điển chuyên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP là hình thức bảo hiểm để đền bù một phần thu nhập cho người bị mất việc làm và hỗ trợ họ tái hòa nhập nhanh vào thị trường lao động.