Từ điển chuyên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Tài chính vi mô

Lĩnh vực: Tiền lương, thu nhập và quan hệ lao động

Tài chính vi mô là một dạng dịch vụ tài chính hướng đến việc đáp ứng nhu cầu cụ thể của người hoặc nhóm người có thu nhập thấp không có cơ hội tiếp cận hoặc chỉ được tiếp cận ở mức rất hạn chế đến hệ thống ngân hàng thương mại hoặc dịch vụ bảo hiểm chính thức. Tài chính vi mô có chức năng cho thuê tài chính vi mô, tín dụng vi mô, tiết kiệm vi mô và bảo hiểm vi mô. Dịch vụ vi mô có đặc điểm là có độ bao phủ hạn chế về địa lý (cấp vùng), các giao dịch tài chính thường có quy mô nhỏ và hướng tới những nhóm đối tượng đặc thù (như nông dân, phụ nữ, người tự tạo việc làm, dân tộc thiểu số…)