Từ điển chuyên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

BẢO HIỂM

Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp

BẢO HIỂM là hình thức thay thế một phần thu nhập khi gặp rủi ro trong đời sống (sức khoẻ, tai nạn, mùa màng...) thông qua việc đóng thường xuyên một khoản tiền (phí bảo hiểm) cho tổ chức (nhà nước hoặc tư nhân) tương ứng với khả năng xảy ra và chi phí của rủi ro liên quan.