Nhóm văn bản
Từ ngày Đến ngày
Từ khóa Số ký hiệu
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản Tệp gốc
2481/LĐTBXH-VP 22-06-2018

2104/QĐ-LĐTBXH 29-12-2017

1785/QĐ-LĐTBXH 26-12-2016
1948/QĐ-LĐTBXH 31-12-2015
1782 31-12-2014

2078/QĐ-LĐTBXH 31-12-2013

06/QĐ-LĐTBXH 02-01-2013

198/QĐ-LĐTBXH 17-02-2012

212/QĐ-LĐTBXH 25-02-2011

421/QĐ-LĐTBXH 25-03-2010

12/QĐ-BLĐTBXH 06-01-2009

671/QĐ-BLĐTBXH 16-05-2008

1038/QĐ-BLĐTBXH 18-07-2007

504/QĐ-BLĐTBXH 05-04-2006

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22-04-2015