Nhóm văn bản
Từ ngày Đến ngày
Từ khóa Số ký hiệu
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản Tệp gốc
1068/QĐ-TTg 22-08-2019

842/QĐ-LĐTBXH 17-06-2019

1850/QĐ-LĐTBXH 25-12-2018

2155/QĐ-LĐTBXH 28-12-2018

2481/LĐTBXH-VP 22-06-2018

2104/QĐ-LĐTBXH 29-12-2017

1785/QĐ-LĐTBXH 26-12-2016
1948/QĐ-LĐTBXH 31-12-2015
1782 31-12-2014

2078/QĐ-LĐTBXH 31-12-2013

06/QĐ-LĐTBXH 02-01-2013

198/QĐ-LĐTBXH 17-02-2012

212/QĐ-LĐTBXH 25-02-2011

421/QĐ-LĐTBXH 25-03-2010

12/QĐ-BLĐTBXH 06-01-2009