Giới thiệu thành viên hội đồng khoa học Bộ

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng khoa học Bộ

Hội đồng khoa học Bộ là tổ chức tư vấn của Bộ trưởng về các vấn đề khoa học và công nghệ; về các đề tài nghiên cứu khoa học thúc đẩy tiến bộ KHCN trong các lĩnh vực quản lý của Bộ; về các dự án đầu tư phát triển KHCN, điều tra, khảo sát gắn với nghiên cứu và hoàn thiện chính sách của ngành;

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ trưởng về:

- Phương hướng phát triển khoa học - công nghệ 5 năm và hàng năm thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

- Định hướng chiến lược, kế hoạch 5 năm, các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

- Các chương trình đề tài khoa học, các dự án đầu tư phát triển KHCN, điều tra, khảo sát phục vụ nghiên cứu khoa học;

- Chương trình hợp tác khoa học - công nghệ với nước ngoài;

- Tổ chức và hoàn thiện các cơ quan nghiên cứu và triển khai khoa học – công nghệ của Bộ, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống này;

- Nội dung, phương hướng đào tạo, sử dụng, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ KHCN của Bộ; kiến nghị phong chức danh khoa học;

- Tư vấn lựa chọn, thành lập các ban chủ nhiệm chương trình và đề tài, dự án;

- Đề nghị khen thưởng cá nhân và tập thể có công trình khoa học xuất sắc, những sáng chế, phát minh có giá trị thuộc phạm vi của Bộ.

- Tham gia ý kiến về những vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo yêu cầu của Bộ trưởng

Hội đồng có các quyền hạn sau:

- Được lãnh đạo Bộ, các cơ quan chức năng trong Bộ cung cấp thông tin cần thiết, đầy đử, kịp thời khi có yêu cầu.

- Kiến nghị với Bộ trưởng đưa ra Hội đồng thảo luận, góp ý kiến những vấn đề KHCN theo chức năng tư vấn và phản biện của Hội đồng.

- Được sử dụng bộ máy và phương tiện của cơ quan để thực hiện các nhiệm vụ; Được cung cấp những thông tin cần thiết giúp cho việc hoàn thành nhiệm vụ của mình đối với công tác của Hội đồng.

Trách nhiệm, quyền hạn của Bộ phận Quản lý khoa học

1. Bộ phận QLKH tham mưu cho Hội đồng khoa học Bộ:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch khoa học, công nghệ 5 năm và hàng năm của Bộ.

- Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ

- Xây dựng và phân bổ kế hoạch tài chính

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN

- Đánh giá, nghiệm thu và thanh lý hoặc tất toán hợp đồng KHCN.

2. Phát triển thông tin khoa học và công nghệ

- Mở rộng và phát triển nguồn thông tin KHCN.

- Thực hiện các dịch vụ thông tin KHCN của Bộ

- Quản lý (lưu trữ, phổ biến, chuyển giao) kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN.

- Phát triển cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý hoạt động KHCN.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ làm công tác thông tin KHCN.

3. Xây dựng và triển khai các hội nghị, hội thảo khoa học liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ bao gồm:

- Tổng kết, đánh giá và xây dựng kế hoạch KHCN hàng năm

- Thông báo, tuyên truyền, phổ biến các kết quả nghiên cứu

- Triển khai các nhiệm vụ KHCN

- Hội nghị cộng tác viên

4. Tham mưu phát triển hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về KHCN

- Tổ chức, đón tiếp các đoàn nghiên cứu, tham quan, trao đổi về KHCN.

- Tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế ở trong và ngoài nước.

   - Tuyển chọn các chương trình, đề tài hợp tác quốc tế về KHCN.

- Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ KHCN với các đối tác quốc tế.

- Cung cấp thông tin khoa học, các ấn phẩm khoa học do quan hệ hợp tác quốc tế mang lại.

5. Thưởng trực giúp việc cho Hội đồng khoa học Bộ:

            - Giúp Chủ tịch Hội đồng trong việc theo dõi, đồn đốc công tác chung của Hội đồng; Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng.

- Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng các đề tài, dự án cần được Hội đồng thẩm định, phản biện.

- Trình Chủ tịch Hội đồng thành phần đại biểu dự các phiên họp hoặc tham gia vào từng phần công việc của Hội đồng.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đề tài, dự án có liên quan thực hiện theo ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng