Hội đồng khoa học bộ

 • Họ và Tên

 • Doãn Mậu Diệp

 • Chủ tịch hội đồng

 • Học vị : Tiến sỹ

 • Đơn vị công tác : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • Chức vụ : Thứ trưởng

 • Email : diepdm@molisa.gov.vn

 • Họ và Tên

 • Phạm Minh Huân

 • Phó chủ tịch hội đồng

 • Học vị : Tiến sỹ

 • Đơn vị công tác : Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • Chức vụ : Thứ trưởng

 • Email : huanpm@molia.gov.vn

 • Họ và Tên

 • Nguyễn Thị Lan Hương

 • Phó chủ tịch hội đồng

 • Học vị : Tiến sỹ

 • Đơn vị công tác : Viện Khoa học Lao động xã hội

 • Chức vụ : Viện trưởng

 • Email : huongntl@molisa.gov.vn

 • Họ và Tên

 • Nguyễn Hải Hữu

 • Thành viên hội đồng khoa học

 • Học vị : Tiến sỹ

 • Chuyên môn : Kinh tế

 • Đơn vị công tác : Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

 • Chức vụ : Cục trưởng

 • Điện thoại : (04) 38.361.429/0913.219.815

 • Email : nguyenhaihuubtxh@yahoo.com

 • Họ và Tên

 • Phan Sỹ Nghĩa

 • Thành viên hội đồng khoa học

 • Học vị : Tiến sỹ

 • Chuyên môn : Khoa học kỹ thuật

 • Đơn vị công tác : Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 • Chức vụ : Hiệu trưởng

 • Điện thoại : 0350 3649 460 - 0913379614

 • Email : phansynghia@gmail.com