Thông báo giao trực tiếp cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ năm 2020 20-03-2020

Thông báo giao trực tiếp cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ năm 2020

THÔNG BÁO V/v giao trực tiếp cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ năm 2020 Thực hiện Quyết định số 311/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2020, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo giao trực tiếp cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ năm 2020 theo phương thức và kế hoạch như sau:

1. Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2020: Chi tiết tải về tại File đính kèm: Quyết định số 311/QĐ-LĐTBXH

2. Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện: thực hiện theo Quyết định 332/QĐ-LĐTBXH

3.  Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp: Xem hướng dẫn tại Công văn 110/KHLĐ-QLKH

Hồ sơ đăng ký tham gia được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Quản lý Khoa học

4.  Hướng dẫn xây dựng định mức, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí: thực hiện theo Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BTC-BKHCN và Quyết định 622/QĐ-LĐTBXH


5.  Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 15/4/2020

        6.   Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, 2 Đinh Lễ, Hà Nội.

Trân trọng thông báo

         

    Tệp đính kèm

1. Thông báo giao trực tiếp nhiệm vụ: Công văn 110/KHLĐ-QLKH

2. Danh mục nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2020Quyết định số 311/QĐ-LĐTBXH

3. Quy chế quản lý nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: QĐ332/QĐ-LĐTBXH

     Các biểu mẫu của Hồ sơ thuyết minh

4. Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BTC-BKHCN; Quyết định 622/QĐ-LĐTBXH