Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2020 12-03-2020

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2020

Ngày 27/12/2019, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1948/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ KHCN cấp Bộ thực hiện năm 2020.

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 2015/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập các ban chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp Bộ thực hiện năm 2020.

 

Trân trọng thông báo

Phụ lục đính kèm

1. Quyết định 1948/QĐ-LĐTBXH 

2. Quyết định 2015/QĐ-LĐTBXH