Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN 2016-2020 và đề xuất nhiệm vụ năm 2021 26-02-2020

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN 2016-2020 và đề xuất nhiệm vụ năm 2021

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/2/2020, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin, chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao 05 năm (2016-2020) và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2021, cụ thể như sau:

 

 

 -      Các đơn vị căn cứ vào các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển của ngành, đơn vị để đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ và cấp Nhà nước (nếu có) thực hiện năm 2021 (theo mẫu biểu 01 gửi kèm). Đề nghị các đơn vị tham khảo danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đã thực hiện giai đoạn 2015-2020 tại website http://khcn.molisa.gov.vn.

-      Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp, Cục An toàn lao động cung cấp thông tin việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng; các cơ chế, chính sách và quy định pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2020; Hoạt động Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng...;

-      Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp báo cáo: tình hình thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ 05 năm 2016-2020 (mẫu biểu 02 và mẫu biểu 03); thống kê nhân lực khoa học công nghệ (mẫu biểu 04) và Dự kiến kinh phí khoa học và công nghệ năm 2021 (mẫu biểu 05);

-      Các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ (ĐH Lao động và Xã hội, ĐH SPKT Nam Định, ĐH SPKT Vinh, ĐH SPKT Vĩnh Long, CĐ nghề kỹ thuật công nghệ, CĐ nghề kỹ thuật công nghệ TPHCM, CĐ nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất) báo cáo tình hình thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ 05 năm 2016-2020 (mẫu biểu 02 và mẫu biểu 03); thống kê nhân lực khoa học công nghệ (mẫu biểu 04).

     Đề xuất, báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Viện Khoa học Lao động và Xã hội trước ngày 30/3/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ. Bản mềm các mẫu biểu đăng tải trên website: http://khcn.molisa.gov.vn. Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học, điện thoại: 024.39387384, email: phongqlkh.bld@gmail.com

Trân trọng thông báo

Tệp đính kèm

1. Công văn 69/KHLĐ-QLKH

2. Phụ lục mẫu biểu