Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2018 22-03-2019

Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2018

Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2018 "Cơ sở lý luận và thực tiễn đào tạo nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực logistics"

Ngày 22/3/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Cơ sở lý luận và thực tiễn đào tạo nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực logistics" - mã số CB2018-12.

 Thông tin về đề tài:
- Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng kỹ nghệ II.
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hằng.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018.

 

- Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất một số giải pháp đào tạo nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực logistics tại Việt Nam đến năm 2025.
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
     Chương I: Cơ sở lý luận về đào tạo và sử dụng nhân lực logistics.
     Chương II: Thực trạng và nhu cầu đào tạo nhân lực logistics ở Việt Nam đến năm 2025.
     Chương III: Giải pháp đào tạo nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực logistics ở Việt Nam đến năm 2025.
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bao gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, chuyên đề, bài báo.
Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)