Thông báo về việc nghiệm thu đề tài cấp Bộ 2018 05-11-2018

Thông báo về việc nghiệm thu đề tài cấp Bộ 2018

Thực hiện công văn số 619/KHLĐ-QLKH ngày 26 tháng 11 năm 2018, Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu, đánh giá kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đề nghị các đơn vị và các Ban chủ nhiệm đề tài cấp Bộ 2018 (danh sách đính kèm) khẩn trương thực hiện các công việc sau:

1. Đơn vị chủ trì đề tài tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài (nghiệm thu cấp cơ sở) trước khi nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ.

2. Ban chủ nhiệm đề tài nộp Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ về Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Lao động và Xã hội trước ngày 31/12/2018. Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

- Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài của đơn vị chủ trì theo Mẫu 1 kèm theo công văn này.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bản sao hợp đồng và thuyết minh đề tài.

- Các chuyên đề, báo cáo, số liệu (điều tra, khảo sát, phân tích…), biên bản Hội thảo và các sản phẩm khác (nếu có) của đề tài.

- Quyết định thành lập Hội đồng và Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở.

- Báo cáo tình hình thực hiện kinh phí của đề tài theo mẫu 2.

- Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, đào tạo, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có).

- Các số liệu (điều tra, khảo sát, phân tích…);

- Các tài liệu khác (nếu có).

3. Trường hợp không hoàn thành đúng thời hạn, ban chủ nhiệm đề tài nộp hồ sơ xin gia hạn về phòng QLKH, Viện Khoa học Lao động và Xã hội trước ngày 20/12/2018.

Các Ban chủ nhiệm liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, điện thoại: 0243.39387384, email: phongqlkh.bld@gmail.com để được hỗ trợ.

Công văn số 619/KHLĐ-QLKH