Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2017-04-14 của Trường Đại học Lao động Xã hội 10-05-2018

 Ngày 10/05/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ " Nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục đối với thanh niên khuyết tật trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp " - mã số CB2017-04-14

Thông tin về đề tài:
- Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lao động – Xã hội.
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Tôn Hiến .
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2017
- Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục của thanh niên khuyết tật trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
     Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về khả năng tiếp cận giáo dục đối với thanh niên khuyết tật trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp
     Chương II: Phân tích thực trạng khả năng tiếp cận giáo dục nghề nghiệp đối với thanh niên khuyết tật
     Chương III: Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục nghề nghiệp đối với thanh niên khuyết tật
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách 
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)