Báo cáo kế hoạch KHCN và đổi mới sáng tạo năm 2021 và dự toán ngân sách KHCN năm 2022 07-05-2021

Thực hiện công văn số 718/BKHCN-KHTC ngày 31/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2022, để có căn cứ xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2022 của Bộ, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đề nghị Quý đơn vị chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021.

Báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Viện Khoa học Lao động và Xã hội trước ngày 20/5/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ. Bản mềm các mẫu biểu đăng tải trên website: http://khcn.molisa.gov.vn. Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học, điện thoại: 024.39387384, email: phongqlkh@molisa.gov.vn

 

File đính kèm 

1. CV 109/KHLD-QLKH

2. Phụ lục các mẫu biểu