Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2017-04-05 của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ 23-04-2018

Ngày 20/04/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Cơ sở lí luận và thực tiễn xây dựng mô hình tư vấn học nghề và truyền thông dạy nghề nhằm thu hút học sinh học nghề" - mã số CB2017-04-05

Thông tin về đề tài:
- Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ.
- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Thọ.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2017
- Mục tiêu nghiên cứu: Xác định căn cứ lí luận và thực tiễn về xây dựng mô hình tư vấn học nghề và phát triển các hoạt động truyền thông của hệ thống dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
     Chương I: Cơ sở lý luận xây dựng mô hình tư vấn học nghề và truyền thông dạy nghề
     Chương II: Đánh giá thực trạng mô hình tư vấn học nghề và truyền thông dạy nghề của Việt Nam
     Chương III: Khuyến nghị mô hình tư vẫn học nghề và truyền thông dạy nghề
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách 
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)

Các tin khác