HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2016 29-03-2017

Ngày 29/3/2017 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Phạm Minh Huân đã tiến hành họp đánh giá nghiệm thu 02 đề tài cấp Bộ được thực hiện trong năm 2016 do Trường Đại học Lao động - Xã hội chủ trì tổ chức thực hiện.

            Ngày 29/3/2017 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Phạm Minh Huân đã tiến hành họp đánh giá nghiệm thu 02 đề tài cấp Bộ được thực hiện trong năm 2016 do Trường Đại học Lao động - Xã hội chủ trì tổ chức thực hiện.

            Đề tà " Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong các ngành sử dụng nhiều lao động"  do TS. Nguyễn Thị Hồng làm chủ nhiệm đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn về tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong các ngành sử dụng nhiều lao động; đánh giá được thực trạng các ngành sử dụng nhiều lao động và thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp hiện nay. Từ thực trạng đã đưa ra đề tài đã đưa ra được hệ thống các giải pháp có tính khả thi nhằm tăng cường trách nhiệm xã hội đối với các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động. Đề tài được hội đồng đánh giá nghiệm thu xếp loại Đạt.

          Đề tài"Giải pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong khu vực phi chính thức" do TS. Hoàng Bích Hồng chủ nhiệm đã nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về gia tăng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội khu vực phi chính thức; phân tích được thực trạng nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động trong khu vực phi chính thức, đánh giá thực trạng chính sách bảo hiểm xã hội và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội khu vực phi chính thức. hiện nay; đề tài cũng đã đề xuất được một số giải pháp nhằm gia tăng số lượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội khu vực phi chính thức. Đề tài được các thành viên hội đồng đánh giá cao và xếp loại Đạt.