Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2013-01-03 của Tổng cục Dạy nghề 24-10-2014

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2013-01-03 của Tổng cục Dạy nghề

Ngày 23/10/2014 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Đổi mới cơ chế quản lý tài chính lĩnh vực dạy nghề đến năm 2020", mã số CB2013-01-03 do Tổng cục Dạy nghề chủ trì.

Đề tài cấp Bộ mã số CB2013-01-03 được thực hiện trong năm 2013 do ThS. Trương Anh Dũng làm chủ nhiệm, Đề tài đã hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ chế quản lý tài chính cho dạy nghề, phân tích được thực trang cơ chế quản lý dạy nghề và đề xuất được những giải pháp đổi mới cơ chế quản lý tài chính dạy nghề. Đề tài được 8 thành viên của Hội đồng khoa học Bộ đánh giá và xếp loại Khá với kết quả: 6 phếu khá và 2 phiếu Xuất sắc.