Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2013-04-01 của Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề 24-10-2014

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2013-04-01 của Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề

Ngày 23/10/2014 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình đào tạo nghề nông thôn theo 1956", mã số CB2013-04-01 do Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề chủ trì.

Đề tài cấp Bộ mã số CB2013-04-01 được thực hiện trong năm 2013 do ThS. Phạm Xuân Thu làm chủ nhiệm, đề tài đã giới thiệu được một số khái niệm,nội dung cơ sở lý luận cơ bản liên quan. Đề tài cung cấp thông tin, phân thích thực trạng thực hiện chương trình 1956, kết quả và hiệu quả của chương trình 1956. Đề tài được 7 thành viên của Hội đồng khoa học Bộ đánh giá và xếp loại Khá với kết quả: 6 phếu Trung bình và 1 phiếu khá.