Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Viện Khoa học Lao động và Xã hội 03-10-2014

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Ngày 03/10/2014 Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015, đề tài "Phân hóa giàu nghèo và chính sách phân phối thu nhập". Đề tài là hết sức cần thiết để hoàn thiện hệ thống cơ sở lý luận cũng như xem xét các tác động mà chính sách hiện hành có thể đem lại, từ đó có các phương hướng và giải pháp cho tương lai.