Họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 do Trường Đại học SPKT Nam Định đăng ký chủ trì thực hiện 25-10-2018

Ngày 25/10/2018, PGS.TS. Đỗ Minh Cương – Đại học Kinh doanh Công nghệ đã chủ trì cuộc họp tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đăng ký chủ trì

Thực hiện Quyết định 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 18/9/2018 của Bộ về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019, ngày 25/10/2018, PGS.TS. Đỗ Minh Cương – Đại học Kinh doanh Công nghệ đã chủ trì cuộc họp tư vấn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 trong lĩnh vực Sư phạm kỹ thuật. 

        - Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống điện năng lượng mặt trời theo phương pháp tự động dò bám.

       - Định hướng mục tiêu: Xây dựng mô hình hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ nghiên cứu, đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử tại các trường Đại học, cao đẳng       

        - Tên tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

        - Họ và tên cá nhân: TS. Hoàng Thị Phương

         Hội đồng đã tiến hành họp theo qui định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ. Các thành viên Hội đồng đã phân tích, thảo luận về đề xuất đặt hàng, thực hiện việc đánh giá hồ sơ và bỏ phiếu đánh giá theo đúng quy định.

         Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Hội đồng kết luận tổ chức và cá nhân nêu trên đủ điều kiện chủ trì thực hiện nhiệm vụ.