Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 do Trường Đại học Lao động-Xã hội đăng ký chủ trì 04-10-2018

Ngày 04/10/2018, TS. Nguyễn Hải Hữu - Hội dạy nghề và nghề công tác xã hội VN đã chủ trì cuộc họp tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 trong lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em do Trường Đại học Lao động - Xã hội đăng ký chủ trì

 Thực hiện Quyết định 1254/QĐ-LĐTBXH ngày 18/9/2018 của Bộ về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019, ngày 04/10/2018, TS. Nguyễn Hải Hữu - Hội dạy nghề và nghề công tác xã hội VN đã chủ trì cuộc họp tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 trong lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

        - Tên nhiệm vụ: Phát triển dịch vụ công tác xã hội trong việc hỗ trợ trẻ tự kỷ và gia đình.

        - Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ trẻ tự kỷ và gia đình có trẻ tự kỷ.

        - Tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ:

        + Trường Đại học Lao động-Xã hội: TS. Nguyễn Trung Hải

        Hội đồng đã tiến hành họp theo qui định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ. Các thành viên Hội đồng đã phân tích, thảo luận về đề xuất đặt hàng, thực hiện việc đánh giá hồ sơ tuyển chọn và bỏ phiếu đánh giá theo đúng quy định.

        Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Hội đồng kết luận giao cho tổ chức và cá nhân sau đây chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

        - Tên tổ chức: Trường Đại học Lao động-Xã hội

        - Họ và tên cá nhân: TS. Nguyễn Trung Hải