Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ LĐ-TB&XH: 30-03-2018

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ LĐ-TB&XH:

 Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, ngày 26 tháng 3 năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Quyết định số 332/QĐ-LĐTBXH ngày 26/03/2018 về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, áp dụng đốivới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt độngquản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 
Nội dung chi tiết của Quy chế: Tệp đính kèm      
                                                  Phụ lục