Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 17-07-2020

Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021

Thực hiện Quyết định số 750/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2021, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 theo phương thức và kế hoạch như sau:

1. Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2021: Chi tiết xem tại Phụ lục Quyết định số 750/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

2. Điều kiện tham gia và hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn/xét giao trực tiếp

3.  Hướng dẫn xây dựng định mức, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí: thực hiện theo Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BTC-BKHCN và Quyết định 622/QĐ-LĐTBXH

4.  Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 20/8/2020

5.   Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, 2 Đinh Lễ, Hà Nội.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý khoa học, điện thoại: 024.39387384, email: phongqlkh.bld@gmail.com

 

Trân trọng thông báo.

Tệp đính kèm:

Thông báo tuyển chọn

Quyết định 750/QĐ-LĐTBXH

mẫu B8-DƠNĐK

mẫu B9-TMNV

mẫu B10-LLTC

mẫu B11-LLCN

mẫu B12-LLCG

mẫu B13-PHTH