Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Vụ Bình đẳng giới 31-10-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Vụ Bình đẳng giới

Ngày 31/10 /2014 Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015, đề tài "Cơ sở thực tiễn xác định các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu lĩnh vực Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020"