13-10-2014

Ngày 12/10/2014 Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước do TS. Lê Bộ Lĩnh làm chủ tịch hội đồng đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước " Vấn đề lao động người nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế", mã số KX.02.01/11-15 do TS. Nguyễn Thị Lan Hương - Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội làm chủ nhiệm đề tài.

               Ngày 12/10/2014 Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước do TS. Lê Bộ Lĩnh làm chủ tịch hội đồng đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước " Vấn đề lao động người nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế", mã số KX.02.01/11-15 do TS. Nguyễn Thị Lan Hương - Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội làm chủ nhiệm đề tài. Đến dự buổi họp có các thành viên trong hội đồng nghiệm thu, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban chủ nhiệm chương trình KX.02/11-15, đại diện Viện Khoa học Lao động và Xã hội và các thành viên trong Ban chủ nhiệm đề tài KX.02.01/11-15.

              Đề tài "Vấn đề lao động người nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế" được thực hiện từ tháng 1/2012 được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là một công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng cao, khả năng đóng góp vào thực tiễn lớn và rõ ràng. Đề tài đã đưa ra được các lý thuyết về di cư và di chuyển lao động quốc tế, phân tích được các xu hướng di cư lao động quốc tế, các dòng lao động quốc tế ở các khía cạnh, các tuyến khác nhau. Từ thực tiễn cuộc điều tra, khảo sát của nhóm nghiên cứu, đề tài đã phân tích và trình bày các phát hiện chính từ cuộc khảo sát thực trạng quản ý lao động nước ngoài ở Việt Nam. Bên cạnh đó đề tài cũng đã đưa ra được các đề xuất ở các cấp độ từ chủ trương cho đến quan điểm định hướng và giải pháp tăng cường hiệu quả  quản lý lao động nước ngoài ở Việt Nam trong giai đoạn tới có giá trị cao.

             Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đã đánh giá cao nỗ lực của Ban chủ nhiệm đề tài cũng như ý nghĩa và kết quả nghiên cứu. Với chất lượng nghiên cứu được đảm bảo, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đạt loại Khá.