Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2017-07-16 của Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Nghề CTXHVN 14-05-2018

Ngày 14/05/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ " Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về Công tác xã hội " - mã số CB2017-07-16

 Thông tin về đề tài:

- Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội.
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hải Hữu .
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2017
- Mục tiêu nghiên cứu: Đưa ra được cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn làm nền tảng cho việc xác định các  vấn đề cơ bản pháp luật về Công tác xã hội và giải pháp thực hiện.
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
     Chương I: Cơ sở lý luận xây dựng, hoàn thiện pháp luật công tác xã hội
     Chương II: Thực trạng pháp luật về công tác xã hội ở nước ta
     Chương III: Khuyến nghị hoàn thiện pháp luật về công tác xã hội và giải pháp thực hiện
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách 
   Liên hệ email: phongqlkh.bld@gmail.com