Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2017-04-08 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long 19-04-2018

Ngày 19/04/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ " Nghiên cứu xác định các yếu tố về liên kết giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp ảnh hướng đến chất lượng đào tạo nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long " - mã số CB2017-04-08
Thông tin về đề tài:
- Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.
- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Ngọc Tố.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2017
- Mục tiêu nghiên cứu: Xác định các yếu tố liên kết giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề.
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
     Chương I: Cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo nghề và mối liên kết giữa trường dạy nghề với doanh nghiệp
     Chương II: Thực trạng các yếu tố về liên kết giữa trường dạy nghề với doanh nghiệp ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long
     Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề dựa trên mối liên kết giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách 
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)

Các tin khác