Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 15-06-2021

Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

Thực hiện Quyết định số 675/QĐ-LĐTBXH ngày 15 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2022, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 theo phương thức và kế hoạch như sau:

1.     Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2022: Chi tiết xem tại Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2022 .

2.     Điều kiện tham gia và hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn/xét giao trực tiếp: Tham khảo CV160 về thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022; QĐ 332/QĐ-LĐTBXH và Quy chế quản lý nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

3.     Hướng dẫn xây dựng định mức, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí: thực hiện theo Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định 622/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 05 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

4.     Địa chỉ nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, 2 Đinh Lễ, Hà Nội.

5.     Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 30/7/2021.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý Khoa học, Điện thoại: 024.39387384, email: phongqlkh@molisa.gov.vn

 

Tệp đính kèm:

1. CV160/KHLĐ-QLKH về Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2022

2. QĐ675/QĐ-LĐTBXH về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2022

3. Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2022

4. Phụ lục mẫu biểu

5. QĐ 332/QĐ-LĐTBXH về ban hành Quy chế quản lý KHCN cấp Bộ; Quy chế quản lý nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

6. Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BTC-BKHCN; QĐ 622/QĐ-LĐTBXH