Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 28-05-2018

Ngày 24/5/2018, GS.TS. Lê Quân, thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 do các đơn vị đề xuất, trong các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp và sư phạm kỹ thuật (14 đề xuất), Lao động (13 đề xuất), Xã hội và Quản lý (18 đề xuất).

     Thực hiện Quyết định 585/QĐ-LĐTBXH ngày 18/5/2018 của Bộ về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2019, ngày 24/5/2018, GS.TS. Lê Quân, thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 do các đơn vị đề xuất, trong các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp và sư phạm kỹ thuật (14 đề xuất), Lao động (13 đề xuất), Xã hội và Quản lý (18 đề xuất).
     Hội đồng đã tiến hành họp theo qui định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ. Các thành viên Hội đồngđã phân tích, thảo luận các đề xuất đặt hàng, thực hiện việc đánh giá đề xuất và bỏ phiếu đánh giá theo đúng quy định.
     Căn cứ vào các nhiệm vụ của ngành trong những năm tới, Hội đồng đã thống nhất đề xuất bổ sung thêm một số nhiệm vụ KH&CN cần thực hiện trong năm 2019 thuộc các vấn đề cấp bách, phục vụ nhu cầu xây dựng chính sách của ngành, đổi mới của các đơn vị.

Tệp đính kèm: 585/QĐ-LĐTBXH