Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022 09-03-2021

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2022 của Bộ, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo, hướng dẫn các đơn vị về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022 như sau:

1. Căn cứ đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: các nghị quyết, chiến lược, kế hoạch, chỉ thị... của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực của ngành; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của ngành, của đơn vị; khung kế hoạch KH&CN giai đoạn 2021-2025; những vấn đề KH&CN phục vụ trực tiếp yêu cầu thực tiễn về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ quản lý; nhu cầu thực tiễn của đơn vị...

         2. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cần nêu rõ tính cấp thiết, tính mới, không trùng lắp của nhiệm vụ với các nhiệm vụ KH&CN đã và đang thực hiện; các nội dung chính và kết quả dự kiến của nhiệm vụ đề xuất có tính hợp lý, khả thi và rõ địa chỉ ứng dụng.

3.  Hồ sơ đề xuất bao gồm:

- Danh mục các nhiệm vụ KH&CN đề xuất sắp xếp theo thứ tự ưu tiên của nhiệm vụ (trong trường hợp đề xuất từ 02 nhiệm vụ trở lên) (mẫu B2-THĐX);

- Phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN: Các viện nghiên cứu, trường đại học/cao đẳng đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo mẫu 1a-ĐXNV; các đơn vị quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo mẫu 1b-ĐXĐH kèm theo công văn này.

Hồ sơ có dấu và chữ ký trực tiếp, trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt (Times New Roman).

4.  Tổ chức thực hiện:

- Đề nghị các đơn vị tham khảo khung kế hoạch KH&CN giai đoạn 2021-2025; danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đã thực hiện giai đoạn 2016-2021 và công văn này tại website http://khcn.molisa.gov.vn.

- Đề xuất, đặt hàng của các đơn vị đề nghị gửi về Viện Khoa học Lao động và Xã hội trước ngày 15/4/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ. Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học, điện thoại: 024.39387384, email: phongqlkh.bld@gmail.com

 

Trân trọng!

Tệp đính kèm

1. Công văn 40/KHLĐ-QLKH về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN 2022

2. Khung kế hoạch KHCN ngành LĐTBXH giai đoạn 2021-2025

3. Danh mục đề tài cấp Bộ năm 2016-2021

4. Các mẫu biểu