Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 15-06-2018

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019

THÔNG BÁO

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng năm 2019
 
 Thực hiện Quyết định số 696/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2019, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 theo phương thức và kế hoạch như sau:
1.     Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2019
2.     Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện: thực hiện theo Quyết định 332/QĐ-LĐTBXH
3.     Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp: Xem hướng dẫn tại Công văn 292/KHLĐ-QLKH
Hồ sơ đăng ký tham gia được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Quản lý Khoa học
4.     Hướng dẫn xây dựng định mức, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí: thực hiện theo Thông tư liên tịch số 55/TTLT-BTC-BKHCN và Quyết định 622/QĐ-LĐTBXH
5.     Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 15/8/2018
6.     Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, 2 Đinh Lễ, Hà Nội.
 
Trân trọng thông báo
 
Tệp đính kèm:
Thông báo tuyển chọn: Công văn 292/KHLĐ-QLKH 
Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ (Quyết định 332/QĐ-LĐTBXH ngày 26/3/2018: File 1, File 2)