HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT THUYẾT MINH CHƯƠNG TRÌNH CẤP BỘ NĂM 2020 16-05-2020

 Ngày 16/5/2020, hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp xét duyệt thuyết minh đề tài "Định hướng và giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chất lượng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam đến năm 2025".

- Cơ quan đăng ký chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Quang Việt

- Điểm trung bình của đề tài do 07/07 thành viên đánh giá là: 81.3 điểm

- Kết quả: Hội đồng kiến nghị tổ chức, cá nhân nêu trên đủ điều kiện thực hiện đề tài.