Họp tham vấn về nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 22-05-2017

Họp tham vấn về nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Ngày 22/5/2017, dưới sự chủ trì của TS. Đào Quang Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức cuộc họp tham vấn về việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nghiên cứu phục vụ tốt hơn cho công tác của ngành trong thời gian tới. Buổi họp có sự tham gia của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học nhiều kinh nghiệm trong và ngoài Bộ cùng thảo luận và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ cũng như đưa ra các định hướng nghiên cứu lớn trong giai đoạn 2018-2020.

          Tai buổi họp, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng các kết quả nghiên cứu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong những năm qua đã góp phần không nhỏ hỗ trợ cho công tác xây dựng, hoạch định chính sách và công tác chỉ đạo điều hành của Bộ. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, các nghiên cứu của Bộ chưa có nhiều nghiên cứu đi trước, đón đầu; các đề xuất nghiên cứu còn tản mạn, chưa tập trung; chất lượng một số đề tài chưa đạt được mục tiêu và mong muốn; nhiều đề tài chậm tiến độ, không kịp thời so với sự cần thiết... Cũng trong buổi họp, các nhà quản lý, nhà nghiên ckhoa học cho rằng trong những năm tới, với việc tiếp tục thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đã và sẽ đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, quan hệ lao động, giảm nghèo, an sinh xã hội, bình đẳng giới… Việc hình thành Cộng đồng ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015 cùng với việc ký kết và triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; cách mạng công nghiệp 4.0  mở ra nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng tạo ra những khó khăn, thách thức rất lớn đối với ngành trên nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, trong giai đoạn tới, công tác nghiên cứu khoa học cần phải được nâng cao hơn nữa về chất lượng để đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ mới của Bộ, ngành trong thời kỳ mới.