HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ 2016 07-04-2017

HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP BỘ 2016

 Ngày 05/04/2017, Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Phạm Minh Huân đã tiến hành họp đánh giá nghiệm thu 02 đề tài cấp Bộ được thực hiện trong năm 2016 do Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề chủ trì tổ chức thực hiện. 02 đề tài này đều nằm trong Chương trình trọng điểm cấp Bộ "Phát triển kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập".

Đề tài ''Quy trình và phương pháp xây dựng chuẩn đầu ra các trình độ giáo dục nghề nghiệp" do TS. Nguyễn Quang Việt làm chủ nhiệm đã đề xuất quy trình và phương pháp xây dựng chuẩn đầu ra các trình độ giáo dục nghề nghiệp tham chiếu khung trình độ quốc gia và khung tham chiếu trình độ ASEAN. Đề tài được hội đồng đánh giá nghiệm thu xếp loại Đạt.
Đề tài "Nghiên cứu các mô hình tổ chức phát triển kỹ năng nghề nghiệp trên thế giới và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam" do PGS. TS. Mạc Văn Tiến làm chủ nhiệm đã góp phần phát triển kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Đề tài sẽ phân tích mô hình tổ chức phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho Việt Nam. Đề tài được hội đồng đánh giá nghiệm thu xếp loại Đạt.