HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CÂP BỘ 2016 31-03-2017

 Ngày 31/3/2017, Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Đào Quang Vinh đã tiến hành họp đánh giá nghiệm thu 02 đề tài cấp Bộ được thực hiện trong năm 2016 do Trung tâm Thông tin chủ trì tổ chức thực hiện.

 Đề tàI " Nghiên cứu triển khai các dịch vụ công trực tuyến của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2016-2020"  do ThS. Trịnh Tuấn Trung làm chủ nhiệm đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ công trực tuyến cũng như kinh nghiệm trong nước về cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đề tài đã đánh giá thực trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của ngành LĐTBXH. Từ đó đề xuất danh mục, mô hình, giải pháp kỹ thuật, giải pháp chính sách triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Đề tài được hội đồng đánh giá nghiệm thu xếp loại Đạt.

Đề tài "Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH" do ThS. Trần Tuấn Cường làm chủ nhiệm đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về cung cấp thông tin, hiệu quả cung cấp thông tin trên cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH và kinh nghiệm của các Bộ, ngành trong việc cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử. Đề tài đã đánh giá thực trạng chất lượng, hiệu quả công tác cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH. Từ đó đề tài đề xuất được giải pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ LĐTBXH đáp ứng yêu cầu thông tin trong bối cảnh hội nhập. Đề tài được hội đồng đánh giá nghiệm thu xếp loại Đạt.