Họp nghiệm thu Đề tài cấp Bộ 2016 13-01-2017

Ngày 13/01/2017, Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp đánh giá nghiệm thu  đề tài cấp Bộ được thực hiện trong năm 2016 do Cục Người có công chủ trì tổ chức thực hiện.

 Đề tài" Hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và đổi mới cơ chế cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực ưu đãi người có công"  do CN. Nguyễn Duy Kiên làm chủ nhiệm, đề tài đã cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp và lộ trình hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và đổi mới cơ chế cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực ưu đãi người có công. Đề tài được hội đồng đánh giá nghiệm thu xếp loại Đạt.