Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2014-04-21 của Trường Đại học Lao động - Xã hội 18-12-2014

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2014-04-21 của Trường Đại học Lao động - Xã hội

Ngày 18/12/2014 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Giải pháp đào tạo trình độ cử nhân Công tác xã hội trước yêu cầu phát triển dịch vụ xã hội", mã số CB2014-04-21 do Trường Đại học Lao động - Xã hội chủ trì.

Đề tài cấp Bộ mã số CB2014-04-21 được thực hiện trong năm 2014 do TS. Nguyễn Huyền Linh làm chủ nhiệm, Đề tài đã chỉ ra thực trạng đào tạo cử nhân công tác xã hội trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao trình độ cử nhân công tác xã hội đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện nay và trong thời gian tới. Đề tài được 7 thành viên của Hội đồng khoa học Bộ đánh giá và xếp loại Khá với kết quả: 7 phếu khá.