Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Cục Bảo trợ xã hội 02-12-2014

Ngày 2/12 /2014, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015, đề tài "Cơ sở thực tiễn xác định các mục tiêu nhiệm vụ Trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020". Đề tài khi hoàn thành sẽ đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ cần làm, cần đạt được trong giai đoạn mới dựa trên những đòi hỏi thực tế thông qua cơ sở thực tiễn và khoa học trong lĩnh vực Trợ giúp xã hội.