Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Văn phòng Giảm nghèo Quốc gia 21-11-2014

Ngày 21/11 /2014, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015, đề tài "Cơ sở thực tiễn xác định các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu lĩnh vực xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2016-2020". Đề tài khi hoàn thành sẽ đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ cần làm, cần đạt được trong giai đoạn mới dựa trên những đòi hỏi thực tế thông qua cơ sở thực tiễn và khoa học trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo.