Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 24-10-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Ngày 23/10 /2014 vào lúc Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015, đề tài "Cơ sở thực tiễn xác định các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em". Trẻ em có 04 nhóm quyền: được sống còn, được phát triển, được bảo vệ và được tham gia. Chăm sóc cũng nằm trong quyền được bảo vệ vậy nên Bộ LĐTBXH luôn chú trọng vào việc xác định các mục tiêu nhiệm vụ trong lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Vậy nên đề tài là một nghiên cứu rất cần thiết đóng góp cho Bộ.