Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Viện Khoa học Lao động và Xã hội 03-10-2014

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Ngày 03/10 /2014 vào lúc Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015, đề tài "Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động Việt Nam ". Đã có rất nhiều nghiên cứu về thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, nhưng chưa được hệ thống lại vì vậy đề tài là rất cần thiết.