Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Đại học Lao động xã hội (csII) đăng ký chủ trì thực hiện 06-11-2019

Ngày 06/11/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Đại học Lao động xã hội (Cơ sở 2) đăng ký chủ trì

          Thực hiện Quyết định 1479/QĐ-LĐTBXH ngày 14/10/2019 của Bộ về việc thành lập hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2020, ngày 06/11/2019, TS. Đào Quang Vinh – Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã chủ trì cuộc họp tư vấn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 trong lĩnh vực xã hội + khác. 

        - Tên nhiệm vụ: Phát triển Dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng cho người khuyết tật.

       - Định hướng mục tiêu: đóng góp về mặt cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn cho phát triển dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng cho người khuyết tật.

        - Tên tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở 2)

        - Họ và tên cá nhân: TS. Nguyễn Minh Tuấn

         Hội đồng đã tiến hành họp theo qui định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ. Các thành viên Hội đồng đã phân tích, thảo luận về đề xuất đặt hàng, thực hiện việc đánh giá hồ sơ và bỏ phiếu đánh giá theo đúng quy định.

         Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Hội đồng kết luận tổ chức và cá nhân nêu trên đủ điều kiện chủ trì thực hiện nhiệm vụ.