Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Vụ Tổ chức cán bộ đăng ký chủ trì thực hiện 05-11-2019

Ngày 05/11/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Vụ tổ chức cán bộ đăng ký chủ trì

          Thực hiện Quyết định 1481/QĐ-LĐTBXH ngày 14/10/2019 của Bộ về việc thành lập hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2020, ngày 06/11/2019, TS. Đào Quang Vinh– Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã chủ trì cuộc họp tư vấn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 trong lĩnh vực xã hội + khác. 

        - Tên nhiệm vụ: Đổi mới phương thức tuyến chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng tại các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

       - Định hướng mục tiêu: Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp, cách thức, đổi mới quy trình, thủ tục trong công tác đề bạt, bổ nhiệm, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ đáp ứng quy định hiện hành.

        - Tên tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ: Vụ tổ chức cán bộ.

        - Họ và tên cá nhân: ThS. Trần Ngọc Túy.

         Hội đồng đã tiến hành họp theo qui định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ. Các thành viên Hội đồng đã phân tích, thảo luận về đề xuất đặt hàng, thực hiện việc đánh giá hồ sơ và bỏ phiếu đánh giá theo đúng quy định.

         Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Hội đồng kết luận tổ chức và cá nhân nêu trên đủ điều kiện chủ trì thực hiện nhiệm vụ.