Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đăng ký chủ trì thực hiện 28-10-2019

Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đăng ký chủ trì thực hiện

Ngày 28/10/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đăng ký chủ trì

 Thực hiện Quyết định 1472/QĐ-LĐTBXH ngày 14/10/2019 của Bộ về việc thành lập hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2020, ngày 28/10/2019, TS. Đào Quang Vinh– Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã chủ trì cuộc họp hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

        - Tên nhiệm vụ: Đề xuất giải pháp phát triển đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp.

       - Định hướng mục tiêu: Ứng dụng đào tạo trực tuyến để triển khai thí điểm một môn học và đề xuất giải pháp phát triển đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp. 

        - Tên tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

        - Họ và tên cá nhân: TS. Nguyễn Thanh Tùng.

         Hội đồng đã tiến hành họp theo qui định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ. Các thành viên Hội đồng đã phân tích, thảo luận về đề xuất đặt hàng, thực hiện việc đánh giá hồ sơ và bỏ phiếu đánh giá theo đúng quy định.

         Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Hội đồng kết luận tổ chức và cá nhân nêu trên đủ điều kiện chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Các tin khác