Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp đăng ký chủ trì thực hiện 23-11-2019

Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp đăng ký chủ trì thực hiện

Ngày 23/11/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp đăng ký chủ trì

Thực hiện Quyết định 1473/QĐ-LĐTBXH ngày 14/10/2019 của Bộ về việc thành lập hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2020, ngày 23/11/2019, TS. Đào Quang Vinh– Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã chủ trì cuộc họp tư vấn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

        - Tên nhiệm vụ: Cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý văn bằng số trong giáo dục nghề nghiệp.

       - Định hướng mục tiêu: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý văn bằng số và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện cấp và quản lý văn bằng số trong giáo dục nghề nghiệp.       

        - Tên tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp.

        - Họ và tên cá nhân: TS. Nguyễn Thị Luyến.

         Hội đồng đã tiến hành họp theo qui định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ. Các thành viên Hội đồng đã phân tích, thảo luận về đề xuất đặt hàng, thực hiện việc đánh giá hồ sơ và bỏ phiếu đánh giá theo đúng quy định.

         Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Hội đồng kết luận tổ chức và cá nhân nêu trên đủ điều kiện chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Các tin khác