Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-18 của Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ 17-09-2019

Ngày 17/09/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Đổi mới quản trị trong trường cao đẳng trong bối cảnh kỷ nguyên số" - mã số CB2018-18

  Thông tin về đề tài:

- Đơn vị thực hiện: Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ.
- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Thọ
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2018
- Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất giải pháp đổi mới quản trị trường nghề trong bối cảnh kỷ nguyên số.
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về đổi mới quản trị trường nghề trong bối cảnh kỷ nguyên số
Chương 2: Thực trạng quản trị trường nghề ở Việt Nam.
Chương 3: Khuyến nghị đổi mới quản trị trường nghề trong bối cảnh kỷ nguyên số
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách, bài báo.
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)