Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-14 của Viện Khoa học Lao động và Xã hội 29-06-2019

Ngày 29/06/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu mô hình dịch vụ chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi ở Việt Nam" - mã số CB2018-14

 Thông tin về đề tài:

- Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Lao động và Xã hội.
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Sỹ Tuấn
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2018
- Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp phát triển mô hình chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận về mô hình chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi
Chương II:  Đánh giá thực trạng chăm sóc người cao tuổi ở Việt nam hiện nay và một số mô hình điển hình đang triển khai thực hiện
Chương III. Khuyến nghị giải pháp phát triển mô hình chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách, bài báo.
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)